title lines
opleiding

Autismespectrum: een gestaltbenadering

Autismespectrum stoornis (ASS) wordt steeds vaker gesteld als diagnose, en lijkt soms een modeverschijnsel. Als we terugkeren naar de kern van de diagnose, namelijk het niet spontaan voorgrond maken van de Ander, leren we autisme terug begrijpen als een ontwikkelingsproblematiek. Daarbij wordt langzaam duidelijk dat het autistiforme gedrag de best mogelijke manier is van een persoon om met zijn wereld om te gaan. Tegelijk gebeurt  ook het omgekeerde: de omgeving zoekt de best mogelijke manier van omgaan met deze persoon of met dit kind .

Het gewaar worden enerzijds van de ontwikkelingsvaardigheden die we nodig hebben voor het verwezenlijken van onze behoeften, en anderzijds wat de omgeving (soms ten onrechte) verwacht van vaardigheden geeft een verfrissende kijk op autisme. Tevens geeft dit antwoorden op schijnbaar onbegrijpelijk gedrag. We leren in deze training dan ook op een hernieuwde manier inspelen op deze problematiek.

De klassieke verklaringsmodellen zien symptomen gekoppeld aan ASS als het kernprobleem. Vanuit gestalt kijken we naar deze symptomen als het best mogelijke gedrag van de persoon in relatie met zijn omgeving.

Deze training richt zich naar hulpverleners die werkzaam zijn met de thematiek van ASS

Na deze training heb je als hulpverlener meer zicht op:

  • de invloed van historische en hedendaagse cultuurverschijnselen en psychiatrische zienswijzen op de diagnostiek rond ASS
  • hoe je de noden van een persoon voor zijn/haar ontwikkeling kan linken met de wijze van hoe we contact aangaan met die persoon
  • hoe je de ontwikkeling vanuit dit contact kan faciliteren
  • hoe je de comfortzone van de persoon kan inzetten om tot groei te komen

Deze opleiding biedt je ook concrete handvaten in verschillende hulpverlenende settings rond de problematiek ASS. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische grondslagen en ervaringsgericht leren.

Er worden theoretische kaders aangeboden en daarnaast ligt de focus op ervaringsgericht leren.